Esettanulmány — Így készült a Profession Services legfrissebb B2B kampánya

Moodboard (Forrás: Friendly™)
Emberek sokasága (Forrás: Friendly™)
A keresés allegóriája (Forrás: Friendly™)
Puzzle a puzzle-ben (Forrás: Friendly™)
Emberek sokasága (Forrás: Friendly™)
Kísérőlevél az üvegen (Forrás: Friendly™)

--

--

A Friendly™ egy kreatív ügynökség, amelynek jövőképe a digitális média iránti elkötelezettségből és a feltörekvő technológiák iránti szenvedélyből születik.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Friendly™

Friendly™

A Friendly™ egy kreatív ügynökség, amelynek jövőképe a digitális média iránti elkötelezettségből és a feltörekvő technológiák iránti szenvedélyből születik.